ALGEMENE VOORWAARDEN

Toepasselijkheid

1
Deze voorwaarden zijn van toepassing voor alle leveringen van diensten, ongeacht welke aard, door “Survival School Overleven en of RAW Travel”. Met som wordt de vergoeding voor geleverde activiteiten bedoeld.

2
Alle aanbiedingen van “Survival School Overleven en of RAW Travel” zijn vrijblijvend en kunnen door “Survival School Overleven en of RAW Travel” worden herroepen en gewijzigd. In voorkomende gevallen kunnen aanbiedingen worden herroepen bij aanvaarding of onmiddellijk daarna. Het aanbod geldt zodanig en onder de voorwaarden, zoals in een schriftelijk document van “Survival School Overleven” waarin het aanbod wordt gedaan vermeld is, één en ander uitgezonderd kennelijke fouten en/of verschrijvingen. De duur van de activiteiten wordt schriftelijk geoffreerd.

3
Behoudens het bepaalde onder punt 2 komt de overeenkomst tot stand op het moment dat de schriftelijke aanvaarding van het aanbod door de deelnemer(s) middels het daartoe bestemde aanmeldingsformulier of een ondertekende offerte door “Survival School Overleven en of RAW Travel” is ontvangen.

4
De deelnemer die namens of mede namens (een) andere deelnemer(s) een overeenkomst met “Survival School Overleven en of RAW Travel” aangaat, is onverminderd de eigen aansprakelijkheid van de deelnemer(s), hoofdelijk aansprakelijk voor de uit die overeenkomst(en) voortvloeiende verplichtingen.

5
Aanmeldingen van een minderjarige wordt door “Survival School Overleven en of RAW Travel” slechts geaccepteerd indien de aanmelding vergezeld gaat van een schriftelijk akkoord van de wettelijke vertegenwoordiger van de minderjarige of wanneer deze wordt begeleid door een of meerdere verantwoordelijke begeleider(s).

Bijzondere voorwaarden

6
De activiteiten van “Survival School Overleven en of RAW Travel” betreffen buitensport. Dit brengt met mee dat deze activiteiten een bijzonder karakter hebben. Het bijzondere karakter van de buitensport komt onder meer tot uiting in afhankelijkheid van externe factoren, zoals weersinvloeden, een afgelegen locatie, enz. De deelnemer realiseert zich dat buitensport ondanks het feit dat “Survival School Overleven en of RAW Travel” kundig personeel en goed materiaal inzet, door haar bijzondere karakter wordt beschouwd als verhoogde risicosport.

7
Met het oog op het bijzondere karakter van de activiteiten die door “Survival School Overleven en of RAW Travel” worden georganiseerd, dient de deelnemer in verband met z’n eigen veiligheid en de veiligheid van andere deelnemers bij aanmelding gevraagd en ongevraagd alle bijzonderheden te verstrekken waarvan hij in redelijkheid wordt geacht te vermoeden dat deze door ““Survival School Overleven en of RAW Travel”  van belang kunnen zijn in verband met de beoordeling van de geschiktheid van de deelnemer om aan de activiteit(en) deel te kunnen nemen. Zonder volledig te zijn behelzen deze bijzonderheden onder andere: lichamelijke en/of geestelijke ziekten en/of andere gebreken en beperkingen, medicijngebruik, noodzakelijk dieet, gebrekkige zwemvaardigheid, allergieën (bijv. kwallensteek) en fobieën (o.a. watervrees, claustrofobie, ernstige hoogtevrees, enz.

8
Op grond van de op en/of bij het aanmeldingsformulier opgegeven bijzonderheden kan “Survival School Overleven” jegens de deelnemer handelen conform het bepaalde onder punt 2.

9
Indien bijzonderheden zoals bedoeld onder punt 7 niet op en/of bij het aanmeldingsformulier kenbaar worden gemaakt, terwijl deze wel aanleiding geven om de deelnemer niet te laten deelnemen, kan “Survival School Overleven en of RAW Travel”” bij bekend worden van deze bijzonderheden voor aanvang van de activiteit, de overeenkomst schriftelijk ontbinden. Heeft de activiteit reeds een aanvang genomen, dan kan “Survival School Overleven en of RAW Travel” de deelnemer van verdere deelname uitsluiten. “Survival School Overleven en of RAW Travel” tracht voor zover dat in redelijkheid van haar kan worden verlangd, de deelnemer nog aan de onderdelen te laten deelnemen waarvoor de deelnemer naar inzicht van “Survival School Overleven en of RAW Travel” wel geschikt is. Het bepaalde onder punt 18 is van toepassing.

10
Onverminderd het bepaalde in de punten 6 t/m 9, kan de deelnemer die zodanig hinder of last oplevert dat een goede uitvoering van de activiteit daardoor in sterke mate wordt bemoeilijkt, door “Survival School Overleven en of RAW Travel” van voortzetting van de activiteit worden uitgesloten, indien van “Survival School Overleven en of RAW Travel” in redelijkheid niet kan worden gevergd dat de overeenkomst kan worden nagekomen. Het feit dat de deelnemer alcohol en/of drugs heeft genuttigd als gevolg waarvan (verdere) deelname aan de activiteiten naar het oordeel van “Survival School Overleven” niet verantwoord is, is onverminderd andere feiten en omstandigheden altijd een feit zoals bedoeld in dit artikel. Het bepaalde onder punt 18 is van toepassing.

11
Van een situatie zoals bedoeld onder punt 10 is in ieder geval sprake indien naar het inzicht van ‘“Survival School Overleven en of RAW Travel” de veiligheid van de deelnemer of van de andere deelnemers in gevaar komt, als gevolg van hinder of last die de deelnemer oplevert. Alle uit de uitsluiting van de op grond van deze voorwaarden uitgesloten deelnemer voortvloeiende kosten en schade komen voor rekening van de deelnemer indien en voor zover de gevolgen van de hinder of last hem kunnen worden toegerekend.

12
De deelnemer dient zich strikt te houden aan de door “Survival School Overleven en of RAW Travel” en/of de door haar ingezette instructeurs gegeven aanwijzingen. De deelnemer is aansprakelijk voor schade als

13
Voor activiteiten waarvoor zij dit naar redelijk inzicht oorzakelijk acht, kan “Survival School Overleven en of RAW Travel” door haar te bepalen niveaueisen stellen, waarvan de deelnemer bewijsbaar dient te voldoen om deel te kunnen nemen.

Overige verplichtingen deelnemer

14
Onverminderd de overige in deze voorwaarden reeds genoemde verplichtingen van de deelnemer is de deelnemer verplicht een dekkende (reis) verzekering af te sluiten die afdoende dekking geeft voor buitensport. Desgewenst informeert “Survival School Overleven en of RAW Travel” de deelnemers omtrent hetgeen een passende zou zijn, zonder voor deze informatie aansprakelijkheid te erkennen.

Betaling

15
De deelnemer(s) dienen de betaling 2 weken na ontvangst van de factuur over te maken via de bank, aan “Survival School Overleven en of RAW Travel” te voldoen. Bij niet tijdige betaling kan “Survival School Overleven en of RAW Travel” de deelnemer(s) schriftelijk sommeren alsnog tot betaling over te gaan en een termijn te stellen. Wordt binnen de gestelde door de deelnemer(s) niet alsnog aan zijn verplichting voldaan dan kan “Survival School Overleven en of RAW Travel” de overeenkomst met onmiddellijke ingang schriftelijk ontbinden. Het bepaalde onder punt 18 is van toepassing. De deelnemer is in geval van niet tijdige betaling verplicht tot de betaling van extra administratieve en/of incassokosten met een minimum van € 50,-.

Annulering

16
Annulering van de overeenkomst door de deelnemer kan slechts schriftelijk bij aangetekend schrijven geschieden. Indien er sprake is van een aanbetaling voor een cursus kunt u bij annuleren geen aanspraak maken op dit bedrag ongeacht de situatie.

17
Bij een Survival Training of cursus van 1 tot 4 dagen geldt het volgende;
De deelnemer die een overeenkomst annuleert, is bij wegen van schadevergoeding een bedrag verschuldigd: Tot 4 weken van te voren kan kosteloos geannuleerd worden.
Daarna dient een gedeelte van de som vergoed te worden:
Van 4 tot 3 week van te voren: 25% .
Van 3 tot 2 week van te voren: 50%.
Van 2 tot 1 week van te voren: 75%.
Vanaf 1 week van te voren en vanaf de ingangsdatum: 100%.

17A
Bij reizen van “Survival School OVERLEVEN of reizen van RAW Travel” geldt het volgende;
De deelnemer die een overeenkomst annuleert, is bij wegen van schadevergoeding een bedrag verschuldigd: Tot 90 dagen van te voren kan kosteloos geannuleerd worden.
Daarna dient een gedeelte van de som vergoed te worden:
Van 90 tot 60 dagen van te voren: 50% .
Van 60 tot 40 dagen van te voren: 75%.
Vanaf 40 dagen van te voren tot de vertrekdatum: 100%

 

17B
Indien een RAW reis is geboekt dan geldt het bovenstaande van punt 17A niet. Een RAW reis wordt tegen een sterk gereduceerde prijs aangeboden, de reissom kan alleen kosteloos geannuleerd worden indien de termijn van 90 dagen voor vertrek nog niet is ingegaan.

18
Indien en voor zover zulks in deze voorwaarden wordt bepaald, zijn de bedragen als bedoeld onder punt 17 door de deelnemer(s) verschuldigd, indien de deelnemer door “Survival School Overleven en of RAW Travel” van (verdere) deelname van de activiteit wordt uitgesloten c.q. de overeenkomst door “Survival School Overleven en of RAW Travel” wordt ontbonden. Het verschuldigde bedrag kan door “Survival School Overleven” worden verrekend met door de deelnemer(s) reeds betaalde bedragen.

19
Het bepaalde in deze voorwaarden omtrent het verschuldigd zijn van schadevergoeding door de deelnemer aan “Survival School Overleven en of RAW Travel”, laat onverlet het recht van “Survival School Overleven en of RAW Travel” de daadwerkelijk door haar als gevolg van handelen en/ of nalaten van de deelnemer(s) geleden schade op deze te verhalen.

Opzegging wegens gewichtige omstandigheden of overmacht.

20
Wegens gewichtige omstandigheden, overmacht hieronder begrepen, die zodanig zin dat van “Survival School Overleven en of RAW Travel” verdere verbondenheid aan de overeenkomst niet kan worden gevergd, kan “Survival School Overleven en of RAW Travel” de overeenkomst opzeggen. “Survival School Overleven en of RAW Travel” stelt, in overleg met de deelnemer(s) , hen in staat om aan een alternatieve activiteit deel te nemen dan wel om op een ander tijdstip binnen hetzelfde seizoen alsnog aan de overeengekomen activiteiten deel te nemen.

21
Voorbeelden van gewichtige omstandigheden als bedoeld onder punt 20 zijn onder andere: -weersomstandigheden als gevolg waarvan het naar het oordeel van “Survival School Overleven en of RAW Travel” niet veilig is om met de specifieke deelnemer(s) de activiteit uit te voeren.
-Het niet bereiken van de van tevoren gestelde minimum aantal deelnemers.

22
Onder overmacht wordt verstaan: Een toestand als gevolg waarvan de uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd, doordat zij de uitvoering van de overeenkomst voor “Survival School Overleven en of RAW Travel” bezwaarlijk of onmogelijk maakt ten gevolge van één of meer omstandigheden die “Survival School Overleven en of RAW Travel” niet kunnen worden toegerekend, daaronder begrepen de gevolgen van deze toestand.

Aansprakelijkheid

23
“Survival School Overleven” besteedt de grootst mogelijke zorg aan haar activiteiten. De organisatie en uitvoering van de activiteiten dient mede beoordeeld te worden aan de hand van beperkingen en gewoonten die de bijzondere locaties, de omstandigheden en het bijzondere karakter van de activiteit met zich meebrengen.

24
“Survival School Overleven en of RAW Travel” is niet aansprakelijk voor schade die door een deelnemer is geleden, dan voor schade die voortvloeit uit handelen en/of nalaten van “Survival School Overleven en of RAW Travel” of van voor haar diensten of werkzaamheden verrichtende natuurlijke en/of rechtspersonen, met als opzet deze schade toe te brengen, dan wel voor zover deze schade voortvloeit uit grove schuld van “Survival School Overleven en of RAW Travel” of van voor haar diensten of werkzaamheden verrichtende natuurlijke en/of rechtspersonen.

25
“Survival School Overleven en of RAW Travel” is in ieder geval tot geen schadevergoeding verplicht, indien de tekortkoming in de uitvoering is toe te rekenen aan de deelnemer, als gevolg van handelingen en invloeden van niet direct bij de uitvoering van de overeenkomst betrokken derden en als gevolg van overmacht of door gewichtige omstandigheden als bedoeld onder punten: 20 t/m 22.

26
“Survival School Overleven en of RAW Travel” is niet aansprakelijk voor schade waarvoor een voor de activiteiten van “Survival School Overleven en of RAW Travel” deugdelijke (reis)(buitensport)verzekering en/of annuleringsverzekering dekking pleegt te verschaffen.

27
“Survival School Overleven en of RAW Travel” is niet aansprakelijk voor verlies, beschadiging en/of het verloren gaan van bagage, reisdocumenten, uitrusting, en sieraden, enz. daaronder begrepen.

28
Indien “Survival School Overleven en of RAW Travel” aansprakelijk is jegens de deelnemer wegens gederfd reisgenot, is de aansprakelijkheid in alle gevallen beperkt tot een schadevergoeding van ten hoogste eenmaal de som.

29
Indien “Survival School Overleven en of RAW Travel” aansprakelijk is jegens de deelnemer en andere gevallen dan zoals bedoeld onder punt 26, is de aansprakelijkheid, behoudens in geval van schade veroorzaakt door de door of letsel van de deelnemer, in alle gevallen beperkt tot een schadevergoeding van ten hoogste driemaal de som.

30
Alle activiteiten die door “Survival School Overleven en of RAW Travel” worden aangeboden zijn op eigen risico. “Survival School Overleven en of RAW Travel” kan hier niet verantwoordelijk voor worden gesteld.

Borg

31
“Survival School Overleven en of RAW Travel” kan de deelnemer een door haar in redelijkheid te bepalen borgsom te laten betalen voor het gebruik van materialen. Indien alle gebruikte materialen door de deelnemer schadevrij aan “Survival School Overleven” worden gerestitueerd, wordt de borgsom aan de deelnemer terugbetaald.
Onverminderd het meerdere verschuldigde is “Survival School Overleven en of RAW Travel” gerechtigd de borgsom te verrekenen met toegebrachte schade aan en/of verlies van materialen, welke schade aan de deelnemer toerekenbaar is. In geval een groepsborg betaald is, is “Survival School Overleven en of RAW Travel” onverminderd het meerdere verschuldigd, gerechtigd de groepsborg te verrekenen met toegebrachte schade aan en/of verlies van materialen, ongeacht aan welke specifieke deelnemer de schade toerekenbaar is.
“Survival School Overleven en of RAW Travel”

Versie 01-01-2019 dit document is opgesteld door Survival school OVERLEVEN & RAW Travel